Nadir kitab fondunda mühafizə olunan kolleksiyalar

 

Nadir kitab fondunda mühafizə olunan  kolleksiyalardan ən irisi tanınmış “Numizmat-alim Y.A.Paxomovun (1) şəxsi kolleksiyası”dır. Kolleksiya 4188 nüsxə sənəddən ibarət olub, 1968-ci  ildə alimin ölümündən bir neçə il sonra həyat yoldaşı tərəfindən hədiyyə olaraq kitabxanaya verilmişdir.

2.Tarix Muzeyinin kolleksiyası” – 2588 nüsxə sənəddən ibarətdir, 2015-ci ildə AMEA-nın Tarix muzeyi tərəfindən MEK-ə hədiyyə olunmuşdur.

3. “Miniatür nəşrlər kolleksiyası” - 648 nüsxə sənəddən ibarətdir və bu kolleksiyanın sənədləri uzun illər həm fonddan, həm kitabxanaya daxil olan yeni sənədlər içərisindən formatına uyğun seçilərək toplanmışdır.

 4. 2016-cı ildə  MEK–in təşəbbüsü ilə “Poçt nişanı kolleksiyası” yaradılmışdır.  Kolleksiyanın yaradılmasında Azərmarka MMC şirkətinin böyük köməyi olmuşdur. Şirkət Azərbaycanda çap edilmiş markaların elektron variantını kitabxanaya təqdim etmişdir. Hal-hazırda  kitabxananın Nadir fondunda mühafizə olunan kolleksiya 1042 ədəd Poçt nişanından ibarətdir. Onlardan 137 ədəd  markanın əsli, 905 ədəd elektron variantdır. Yeni markalar çap olunduqca kolleksiyaya əlavə edilir.

 5. “Dünyanın qədim xəritələri kolleksiyası” isə MEK-in təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Hal-hazırda kolleksiyaya 387 elektron xəritə daxildir. Bu xəritələrdən 51 nüsxəsi Azərbaycanın qədim tarixinə aiddir.

 

 

Şərq ədəbiyyatı fondunda mühafizə olunan kolleksiyalar

 

1)  İslam və Ərəb ölkələrinin Orta əsrlər tarix üzrə mütəxəssis “Yevgeni Aleksandroviç Belyayevin şəxsi kolleksiyası” 1979-cu ildə Azərbaycan SSR EA Əsaslı kitabxanasına verilmişdir. 229 nüsxədən ibarət olan şəxsi kolleksiyanın 220 nüsxəsi Ərəb, 9 nüsxəsi isə Fars dilindədir.

2)  “Şərqşünas alim Bertels Yevgeni Eduardoviç” SSRİ EA-nın(1939), İran EA-nın (1944), Türkmənistan EA-nın (1951), Dəməşqdə Ərəb EA-nın (1955) müxbir üzvü olmuş, “İslam Ensiklopediyası”nın birinci nəşrinin müəlliflərindən biri olmuşdur. Şəxsi kolleksiyası alimin vəfatından (1957) sonra Azərbaycan SSRİ EA MEK-in Şərq ədəbiyyatı fonduna daxil edilmişdir. Bu zəngin kitab xəzinəsində 4253 nüsxə sənəd vardır. Bunlardan 2340 nüsxə Şərq və Avropa, 1913 nüsxə isə rus və digər SSRİ xalqlarının dillərindədir. Bu kolleksiyada Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinə aid çox nadir, qiymətli sənədlər əhəmiyyətli yer tutur.

3) “Diplomat Zahid Yusifoğlu Hüseynzadənin şəxsi kolleksiyası” MEK-in Şərq ədəbiyyatı fonduna 1984-cü ildə daxil olmuş, 1917-1980-ci illərdə nəşr olunmuş 467 nüsxə Türk, Ərəb və Avropa dillərindəki sənədlərdən ibarətdir. 467 nüsxədən ibarət olan kolleksiyanın 440 nüsxəsi Türk, 13 nüsxəsi Ərəb və 14 nüsxəsi Avropa dillərində olan sənədlərdir.

4) Şərqşünas, Orta əsrlər Yaxın və Orta Şərq tarixi üzrə “İranşünas alim Boris Nikolayeviç Zaxoderin şəxsi kolleksiyası” 1990 nüsxədən ibarətdir.

5) Dünya miqyasında tanınmış türkoloq alim, Macarıstan EA-nın həqiqi üzvü, “Akademik Georg Hazainin şəxsi kitab kolleksiyası” 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Macarıstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Vilayət Quliyevin təşəbbüsü ilə AMEA MEK-ə hədiyyə edilmişdir. 1814 nüsxədən ibarət olan kolleksiyanın 1273 nüsxəsi Türk, 541 nüsxəsi isə Avropa dillərindədir.

 

 

 

İstifadəçilərə xidmət və nəzarət bölməsində 

(yardimçi fondlarda) mühafizə olunan  

kolleksiyalarin siyahisi

 

1. “Naxçıvan Bölməsinin kolleksiyası”

Naxçıvan Bölməsinin kolleksiyası AMEA-nın vitse-prezidenti İsa Həbibbəylinin təşəbbüsü ilə yaradılıb. Kolleksiya 217 nüsxə sənəddən ibarətdir. Yer elmləri üzrə yardımçı fondda yerləşdirilərək oxucuların istifadəsinə verilib. Kolleksiyaya tarix, arxeologiya, ədəbiyyat, incəsənət, siyasət, din və başqa elm sahələrinə aid sənədlər daxildir. Bundan başqa kolleksiyada ensiklopediyalar və bir sıra qədim dil abidələrinin mətnlərinə dair nəşrlər də var.

2. “Akademik Həsən Əliyevin kolleksiyası”

Əməkdar elm xadimi, akademik, dövlət mükafatı laureatı Həsən Əliyevin kitab kolleksiyası MEK-ə 21 oktyabr 2016-cı il tarixində AMEA Coğrafiya İnstitutunun kitabxanası tərəfindən hədiyyə edilib. Kolleksiyaya 488 nüsxə sənəd daxildir. Bunlardan 410 nüsxə rus dilində, 73 nüsxə Azərbaycan dilində, 5 nüsxə isə xarici dildədir. Yer elmləri üzrə yardımçı fondda yerləşdirilərək oxucuların istifadəsinə verilib.

3. “Professor Qara Əhmədovun kolleksiyası”

Arxeologiya üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü  Qara Əhmədovun kolleksiyası ailə üzvləri tərəfindən MEK-ə hədiyyə olunub. Yer elmləri üzrə yardımçı fondda yerləşdirilərək oxucuların istifadəsinə verilib. Kolleksiyaya 102 nüsxə sənəd daxildir. (ardı gəlməkdə davam edir..)

4. “Rüfət Kasumovun  kolleksiyası”

İqtisad elmlər doktoru Rüfət Kasumovun kolleksiyası özü tərəfindən MEK-ə hədiyyə olunub. Kolleksiya 404  nüsxə  sənəddən ibarətdir.

5. “Əli Bayramovun kolleksiyası”

Görkəmli alim, geologiya-minerologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Əli Bayramovun kitab kolleksiyası ailə üzvləri tərəfindən MEK-ə hədiyyə olunub. Kolleksiya 69 nüsxə sənəddən ibarətdir. Bunlardan 13-ü azərbaycan, 2-si ingilis, 54-ü isə rus dilindədir.

6. “AMEA-nın müxbir üzvü Ənvər Şıxlinskinin kolleksiyası”

AMEA-nın akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun mərhum direktoru, akademiyanın müxbir üzvü, coğrafiya elmləri doktoru Ənvər Şıxlinskinin kolleksiyası Coğrafiya institutu tərəfindən MEK-ə hədiyyə olunub. Kolleksiya 755 nüsxə sənəddən ibarətdir.

7. “İmran Məmmədovun kolleksiyası”

İmran Məmmədovun kolleksiya ailə üzvləri tərəfindən MEK-ə hədiyyə olunub. 552 nüsxə  sənəddən ibarətdir.

8. “Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun kolleksiyası”

Azərbaycan yazıçısı, dramaturq, ictimai xadim, Mirzə İbrahimovun kolleksiyası ailə üzvləri tərəfindən MEK-ə hədiyyə olunub. 286 nüsxə  sənəddən ibarətdir.

9.” Professor Abbas Zamanovun kolleksiyası”

Tənqidçi, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi Abbas Zamanovun kolleksiyası ailə üzvləri tərəfindən MEK-ə hədiyyə olunub.  Kolleksiya 2417 nüsxə  sənəddən ibarətdir.

10. “Professor Seyidağa Onullahinin kolleksiyası”

Tarix üzrə elmlər doktoru, şərqşünas, professor Seyidağa Onullahinin kolleksiyası ailə üzvləri tərəfindən MEK-ə hədiyyə olunub. 39 nüsxə  sənəddən ibarətdir.

11. “Professor Xudu Məmmədovun kolleksiyası”

İctimai-siyasi xadim, professor, Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru Xudu Məmmədovun kolleksiyası ailə üzvləri tərəfindən MEK-ə hədiyyə olunub. 666 nüsxə  sənəddən ibarətdir.

12. “Akademik İmam Mustafayevin kolleksiyası”

Bioloq alim, Azərbaycanın tanınmış ictimai-siyasi xadimi İmam Mustafayevin kolleksiyası ailə üzvləri tərəfindən MEK-ə hədiyyə olunub. Kolleksiya 1018 nüsxə  sənəddən ibarətdir.

13. “Akademik Mikayil Useynovun kolleksiyası”

Azərbaycan memarı və memarlıq tarixçisi, professor Mikayil Hüseynovun kolleksiyası ailə üzvləri tərəfindən MEK-ə hədiyyə olunub. 227 nüsxə  sənəddən ibarətdir.

14. “Professor Rudolf İvanovun kolleksiyası”

Professor, rus qafqazşünası Rudolf İvanovun kolleksiyası H.Əliyev fondu tərəfindən hədiyyə olunub. Kolleksiya 209 nüsxə  sənəddən ibarətdir.

15. “Professor Aleksandr Umnyaşkin kolleksiyası”

Professor, həkim  Aleksandr Umnyaşkin kolleksiyası özü tərəfindən MEK-ə hədiyyə olunub. Kolleksiya 341  nüsxə  sənəddən ibarətdir.

 

Kitabxana - informasiya sahəsi üzrə ixtisaslaşmış fondda mühafizə olunan kolleksiya

 

Kitabxana - informasiya sahəsi üzrə ixtisaslaşmış fondda görkəmli kitabxanaşünas-alim və pedoqoq “Rasim Kazımovun şəxsi kitab kolleksiyası” mühafizə olunur. Kolleksiya 2008-ci ildə alimin ailəsi tərəfindən kitabxanaya hədiyyə edilmişdir. 280 nüsxə sənəddən ibarət olan kolleksiyadakı sənədlər 1954-2007-ci illəri əhatə edir. 

 

 

Elektron resurslar fondunda mühafizə olunan kolleksiyalar

 

Elektron resurslar fondunda  “Azərbaycan”, “Yeni Azərbaycan”, “İki Sahil”, “Ombudsman Aparatının hazırladığı nəşrlər”dən ibarət kolleksiyalar yer almaqdadır. "Azərbaycan" qəzeti 2003-2017-ci illəri, "Yeni Azərbaycan" qəzeti 2014-2017-ci illəri, "İki Sahil" qəzetisə 2017-ci ili əhatə edir.

 

 

 

                

Akademiklərin  zalında mövcud Diplomatik  Fonda məxsus olan kolleksiyalar

 

    Azərbaycanda və dünya ölkələrində  fəaliyyət göstərən Diplomatik nümayəndəliklər tərəfindən Mərkəzi Elmi Kitabxananın Diplomatik Fonduna 20 adda kolleksiya hədiyyə olunmuşdur. Diplomatik fond iki bölmədən ibarətdir.

 

1-ci bölmə.

Dünya ölkələrinin Azərbaycan  Respublikasında fəaliyyət göstərən Diplomatik  nümayəndəlikləri tərəfindən hədiyyə edilən kolleksiyalar

 

1.     Sənədlərin sayına görə ən zəngin kolleksiya İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinə aiddir. 259 nüsxədən ibarət bu kolleksiya Mərkəzi Elmi Kitabxanaya 2017-ci ildə daxil edilmişdir. Bu kolleksiyada əsas hissəni İranın müasir dövr ədəbiyyat nümayəndələrinin əsərləri təşkil edir. Müasir dövrlə yanaşı Klassik poeziyanın görkəmli nümayəndələri Hafiz, Firdovsi, Sədi Şirazinin də əsərləri kolleksiyada yer almışdır. Tarix mövzusunda İranın müasir dövr tarixçisi Əlirza Şapur Şahbazinin “Təxte Cəmşid” əsərini (İranın qədim tarixi şəhəri, Əhəmənilər dövlətinin paytaxtı olmuş Persopolisin tarixini araşdırır), Əbdulhüseyn Zərrin Kubun “Ruzgəran”(İran tarixi başlanğıcından Pəhləvilərin süqutuna qədər), “Aşnayi ba tarixe İran” (İranın ümumi tarixini əhatə edir) əsərlərini nümunə göstərmək olarMərkəzi Elmi Kitabxananın beynəlxalq tərəfdaşlıq layihəsi əsasında kitabxanada Ərəb ölkələrinin Respublikamızdakı səfirlikləri ilə görüşlər təşkil olunmuşdur. Səfirliklərlə qarşılıqlı əlaqələrin nəticəsi olaraq MEK-ə Misir Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən müxtəlif elm sahələrini əhatə edən 99 nüsxə ədəbiyyat hədiyyə edilmişdir. Hədiyyələr içərisində "Əl-Əzhər” jurnalının 60 nüsxəsi yer almışdır. Nəşrlər 2010-2016–cı illərdə “Əl-Əzhər” İslam Araşdırmalar Akademiyasının dərc etdiyi aylıq buraxılışlardır. Bundan başqa bu kolleksiyaya din və elm münasibətlərinə aid tədqiqat işlərinə, beynəlxalq əlaqələrin qayda və prinsipləri, İslamda beynəlxalq münasibətlərdən bəhs edən Məhəmməd Əbu Zəhranın “İslamda beynəlxalq əlaqələr” kitabına rast gəlmək olur. Bundan başqa Misir xəttatı Mustafa Məhəmməd Amrinin öz dəsti-xəttiylə yazdığı xəttatlıq nümunəsi də müəllifin özü tərəfindən kitabxanaya hədiyyə olunmuşdur.

 1.  İordaniya Həşimi Krallığının Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən 40 nüsxə sənəd MEK-ə təqdim olunmuşdur. Kolleksiyada Ğazi Rübabiənin 3 cildlik “Qüdsün siyasi tarixi” adlı kitabı, 4 cilddə olan, Madobanın tarixi, coğrafiyası, mədəniyyətini əks etdirən “Madoba regionunun ensiklopediyası”, Məhəmməd Mahmud Bədr Şilbiyyənin “Ərəb xristianları və onların Fələstin azadlıq hərəkatında rolu” və s. adda dəyərli sənədlər yer almışdır.
 2. Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən  MEK-ə  BƏƏ-nin araşdırma mərkəzlərinin 40 illik tədqiqatları nəticəsində ərsəyə gələn və ölkənin tarix, elm və mədəniyyətini əks etdirən 49 nüsxə sənəd daxil edilmişdir. BƏƏ dövlətinin təsisçisi, ilk prezidenti Şeyx Zayed bin–Sultan əl-Nahyanın həyat və hakimiyyət illərini əks etdirən “Birlik gücüylə” adlı bu sənəd kollekiyada önəmli yer tutur.
 3. Mərakeş krallığının Azərbaycandakı Səfirliyindən Mərkəzi Elmi Kitabxanaya 1 nüsxə sənəd hədiyyə edilmişdir. “Mərakeş diplomatiyası”na dair  bu kitabda Məğribin (Mərakeşin) keçmiş dövrlər ərzində diplomatik fəaliyyətinə dair rəsm əsərləri,  Məğrib səfiri Abd əl-Vahid bin Məsud Ankonun I Elizabeti 1600-cü ildə qarşılama səhnəsi, İtaliya səfiri Stefan Skufasın 1876-cı ildə sultan Mövla əl-Həsəni  qarşılama günü, habelə Məğrib və dünya rəssamlarının əsərləri, incəsənət nümunələri əks olunmuşdur.
 4. Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən Mərkəzi Elmi Kitabxanaya 49 nüsxə sənəd hədiyyə olunmuşdur.  Bunların içərisində olan  “Osmanlı Belgelerinde Karabağ” adlı T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tərəfindən hazırlanmış kitab, Yusuf  Sekinin  “Dış basında Ermeni meselesi (1999-2003)”, Abdullah Saydamın “Kırım ve Kafkas göçleri”, Mehmet Rıhtımın hazırladığı, Övliya Çelebinin “Səyahətnamə”sində Azərbaycan, Sednik Paşa Pirsultanlının “Azerbaycan efsane ve rivayetlerinin edebiyat anıtlarımızla karşılaştırmalı tetkiki”, Erdal Karamanın “Türk Dünyasının sesi Bahtiyar Vahabzade”, 1917-ci ildə Bakıda nəşr olunmuş “Qardaş köməyi / Kardeş yardımı”  və s. kimi dəyərli sənədlərin adlarını çəkmək olar.
 5. Yaponiyanın  Nippon Fondu tərəfindən “Read Japan” (Yaponiyanı mütaliə et) adlı layihə çərçivəsində  Yaponiya dövlətinin Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən kitabxanaya hədiyyə edilən kolleksiyanın sayı 106 nüsxədir. Bu nəşrlər  əsasən 5 elm sahəsini əhatə edir: Siyasət və Beynəlxalq əlaqələr, İqtisadiyyat və Biznes, Cəmiyyət və Mədəniyyət, Ədəbiyyat, İncəsənət və Tarix. Bu sənədlər oxucuların Yaponiyanı daha da yaxından tanıması üçün yardımçı rolu oynayır.
 6. Yunanıstan Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyi tərəfindən təqdim edilən kolleksiyanın  sayı 14 nüsxə təşkil edir. Dəyərli sənədlər sırasında Yunanıstan olimpiya oyunları və onun simvolu olan  müqqədəs olimpiya məşəli haqqında bəhs edən «Греция», Peloponiya fondunun yaranmasının 25 illiyinə həsr edilmiş «25 years Peloponnezian folklore foundation», 1992-ci ildə çap olunmuş, XVI-XVII əsrdə yaşamış yunan mənşəli ispan rəssamı haqqında bəhs edən «El Greco» və s. adlı sənədlərə rast gəlmək olur.
 7.  Koreya Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyi tərəfindən alınan 4 nüsxə sənəd Koreyanın mədəni irsi haqqındadır.
 8.  Türkmənistan Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən hədiyyə edilən 3 sənəddə  «Туркменистан: Стратегия мира и развития»,  «Нейтралитет Туркменистана: новая эпоха в миротворческой истории человечества» Türkmənistanın Prezidenti Qurbanoğlu Verdiməhəmmədovun ölkənin xarici siyasəti və diplomatiyası məsələlərinə dair nitqləri, məruzələri, müsahibələri öz əksini tapmış və ölkə başçısının  sülh  naminə irəli sürdüyü siyasətdən bəhs olunur.
 9.  Kolumbiya Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən 7 nüsxə sənəd kitabxanaya hədiyyə edilmişdir. Kolleksiyaya Nobel mükafatçısı Qabriel Qarcia Markesin əsərləri, habelə Mərkəzi Elmi Kitabxanada təqdimatı keçirilmiş Azərbaycan-İspan dillərində çap olunmuş “20 şeir” adlı sənəd daxildir.
 10.  Azərbaycanla əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafında maraqlı olan ölkələrdən biri olan Serbiya Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyi MEK-ə 17 adda ədəbiyyat hədiyyə etmişdir.  Bu Azərbaycan haqqqında serb dilində Belqradda  çap olunmuş nəşrlərə Ziya Bünyatovun «Азербейцан од VII  до  IX века»,  Quram Marxulia və Şəbnəm Nuriyevanın  «Напахена Йерменийа Митови реалност», “Живот прекрасних лъуди»,  Rəsul Rzanın  «Бойе»,   Cəlil Məmmədquluzadənin «Изабрана дела у два тома»,  Elçinin «Смртна пресуда» , Baxış Mehdiyevin  «223  Београдска носилац ордена црвене заставе» adlı sənədləri daxildir. Sonda adı çəkilən sənəd Zaqafqaz frontunda yaradılmış 2-ci Vətən müharibəsi zamanı Belqrada qədər getmiş 223-cü piyada deviziyası haqqındadır.
 11.  Özbəkistan Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyinin nümayəndələri və Mərkəzi Elmi Kitabxana arasında 2017-ci il dekabr ayında görüş keçirilmişdir. Qarşılıqlı əlaqələr nəticəsində MEK-ə 14 nüsxə sənəd daxil edilmişdir. Bunlar arasında Özbəkistanın sabiq Prezidenti İslam Kərimovun əsərlərini, Özbəkistanın tarix və mədəniyyətini əks etdirən nəşrləri, habelə Ş.Salamovun “Карабах. Война  идей” adlı kitabın adını çəkmək olar.
 12.  Macarıstan Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən Mərkəzi Elmi Kitabxanaya 16 nüsxə sənəd hədiyyə edilmişdir. Bu kolleksiyaya Erika Bartos “Budapest in Drawings”,Art treasures in the palace of the Hungarian Academy of Sciences”, “A golden age”, “İmre Thökölynin İzmit günləri”  adlı maraqlı ədəbiyyatlar daxildir.

1        Azərbaycanın Macarıstan Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, cənab Vilayət Quliyev tərəfindən kitabxanaya 110 nüsxə sənəd hədiyyə edilmişdir. Bu kolleksiyada Azərbaycan xalq ədəbiyyatının ən qədim yazılı abidəsi olan “Dədə Qurqud”, təkcə Azərbaycanın deyil, Türk dünyasının möhtəşəm tarixinin sənət əsərlərindən biri və birincisi, “Koroğlu” – qəhramanlıq haqqında, ədalət uğrunda xalqın apardığı mübarizə, ”Oğuznamə” – oğuzlar haqqında bədii tarixi təsvir, ölməz Füzulinin əsərləri, tanınmış azərbaycan yazıçıları M.F.Axundzadə, Cəlil Məmmədquluzadə, Abdürrəhim bəy Haqverdiyev, Anar, görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov, Azərbaycanın qədim incəsənət əsərləri, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında və Azərbaycan-Macarıstan əlaqələrini əks etdirən sənədlərə rast gəlmək olar.

2.        Azərbaycanın Polşa Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, cənab Həsən Həsənov tərəfindən kitabxanaya 140 nüsxə ədəbiyyat təqdim olunmuşdur. Bu dəyərli sənədlər arasında 2001-ci ildə Krakov şəhərində çap olunmuş “The Jagiellonian Library. A bibliographiles Treasure House” (Yaqlon kitabxanası. Kitab sevənlərin Xəzinə Evi), XIV-XV əsrdə yaşayan teologiya üzrə professor Yan Opolanın  dəyərli əlyazma kolleksiyası və Polşada çap olunmuş Azərbaycan haqqında materiallar da öz əksini tapmışdır.

 1. Azərbaycanın Moldova Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, cənab Namiq Əliyev tərəfindən alınan kolleksiya 32 nüsxə  təşkil edir. Kolleksiyada Azərbaycanın qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti, məşhur mətbəxi, Azərbaycan-Moldova əlaqələrini əks etdirən sənədlər xüsusi yer tutur.
 2. Azərbaycanın Litva Respublikasındakı səfirliyi tərəfindən 4 nüsxə ədəbiyyat əldə edilmişdir. MEK-də kolleksiyaya daxil  olan Algimantas Lekisin “Переселение народов на Кафказе ХХ в.” və Ginteras Visoskosun  “Juodojo  sodo tragedija”  adlı sənədlərin təqdimatı keçirilmişdir.
 3. Azərbaycanın İran İslam Respublikasındakı səfirliyi tərəfindən 67 nüsxə sənəd kitabxanaya hədiyyə edilmişdir. Kolleksiyaya tanınmış fars rəssamı Mahmud Farschianın rəsm əsərləri toplusu, İranın incəsənəti və memarlığını əks etdirən dəyərli kitablar, habelə ”İlham-Simaye yek rəise-cumhur” adlı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev haqqında fars dilində bioqrafiya, Ermənistan və Azərbaycan münaqişəsinə dair Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sənədlər toplusu, Azərbaycan filosofu Osman Əfəndinin “Kitabi-Dədə Qorqud”un fəlsəfi idrakı” əsəri və digər qiymətli sənədlər daxildir.
 4. Azərbaycanın Gürcüstan Respublikasındakı sabiq, fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, cənab Namiq Əliyev tərəfindən 17 nüsxə sənəd əldə edilmişdir. Bu kolleksiyada Azərbaycan-Gürcü dillərində olan “Min bir Azərbaycan  bayatısı”,  “Песни Мирзы Шафи”,  Şota Rustavelinin “Pələngdərili cəngavər”,  Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş K. Mermanişvilinin “Memento mori” adlı musiqi kompozisiyası, Г.Мархулия  “Армянская национальная идея и конфликты на Кавказе” adlı sənədlər xüsusi yer tutur.

Professor Qara Əhmədovun şəxsi kolleksiyası


        Arxeologiya üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü  Qara Əhmədovun kolleksiyası ailə üzvləri tərəfindən MEK-ə 2017-cı ildə hədiyyə olunmuşdur.  Qara Məhəmməd oğlu Əhmədov 1928-ci ildə arxeoloji abidələrlə zəngin Qəbələ rayonunun Çarxana kəndində sadə faytonçu ailəsində anadan olmuşdur. Orta təhsilini bitirdikdən sonra 1944-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə qəbul olmuş, 1949-cü ildə universiteti  bitirdikdən sonra aspiranturaya daxil olmuşdur.

         1949-cu ildə Q.Əhmədovun ilk elmi əsəri- “Azərbaycanda Yalolutəpə” adlı məruzənin  tezisləri çap edilmişdir. Qara müəllim 1952-ci ildən AMEA-nın Tarix institunda əmək fəaliyyətinə başlamış və ömrünün sonuna kimi baş laborantdan bölmə rəhbərinədək müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 1958-ci ildə keçmiş SSRİ  EA Arxeologiya İnstitunun Leninqrad bölməsinin ixtisaslaşdırılmış Elmi Şurasında Örənqala qazıntılarının materialları əsasında “Azərbaycanın IX-XIII əsrlər şirsiz məişət keramikası” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə edərək tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır. Qara Əhmədov Azərbaycanın orta əsr şəhərlərinin öyrənilməsinə xüsusilə böyük qüvvə sərf etmişdir. 1972-ci ildə “Beyləqan orta əsr şəhəri” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək  Azərbaycanda doktor elmi dərəcəsi alan ilk arxeoloq olmuşdur. 1979-cu ildə monoqrafiya kimi nəşr olunan bu tədqiqat əsəri 20 ildən artıqdır ki, arxeoloqların stolüstü kitabçasıdır.      

       Q.Əhmədov Azərbaycan arxeologiya elmini Ümumittifaq və beynəlxalq konfranslarda layiqincə təmsil edirdi. Onun Moskva, Leninqrad, Kiyev, Tbilisi, Səmərqənd, Alma-Ata  və digər şəhərlərdə keşirilən elmi məclislərdə məruzələri böyük maraqla qarşılanırdı. Qara müəllim arxeoloji abidələri tədqiq və təbliğ etməklə yanaşı onların qorunması qayğısına qalırdı. O, Respublika Tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi cəmiyyətinin arxeoloji bölməsinə rəhbərlik etmişdir. 1959-1968-ci illərdə Örənqala, 1973-cü ildən  son vaxtlara qədər Qəbələ arxeoloji ekspediyasının rəisi olmuş, 20 il Arxeologiya və Etnoqrafiya sektorunun Elmi şurasına rəhbərlik etmişdir. 2002-ci ildə  AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.  Qara Əhmədov 2003-cü ildə vəfat etmişdir.

        Q.Əhmədovun  “Bu günə necə gəlib çıxmışıq”,  “Qədim Beyləqan”,  “Qəbələ”,   “Örənqala”, “Azərbaycanın şirsiz saxsı məmulatı” və s. kimi arxeoloji əsərləri bu gün də tarixçi-arxeoloqların müraciət etdiyi tədqiqat əsərləridir. Kolleksiyaya  professor Qara Əhmədovun sıx əlaqədə olduğu Gürcüstan arxeoloqlarının tədqiqat əsərləri, həmçinin iştirak etdiyi konfranslarda, sessiyalarda həmkarları tərəfindən ona hədiyyə edilmiş müxtəlif dillərdə kitablar da daxildir. Kolleksiyada 102 nüsxə sənəd mühafizə olunur və kolleksiya ailəsi tərəfindən təqdim olunan sənədlərlə zənginləşməkdədir..

         Kolleksiyadakı sənədlər MEK-in e-kataloquna və MRY bazasına daxil edilmişdir. Bu dəyərli mənbələrdən araşdırmaçıları istifadə etməyə dəvət edirik. Kataloqa daxil olmuş sənədlərin siyahısını buradan əldə edə bilərsiniz.

 AMEA-nın müxbir üzvü, professor  Ənvər Şıxlinskinin kolleksiyası 

Coğrafiya elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi, Azərbaycan EA–nın müxbir üzvü, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Univer­sitetinin Coğ­rafiya fakültəsinin dekanı, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunun direktoru, iqlimşünas alim, Azərbaycan Hidrometeoroloji Xidmət İdarə­sinin iqlim şöbəsinin rəisi, Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı Ənvər Şıxlinskinin  kolleksiyası AMEA-nın Coğrafiya institutu tərəfindən MEK-ə hədiyyə olunub.  Kolleksiya 755 nüsxə sənəddən ibarətdir. Bunlardan 26-sı Azərbaycan, 729-u isə rus dilindədir.

       Azər­baycanın, Dağıs­tanın və Xəzər dənizinin iqliminə dair ilk məlumat kitab­çaları məhz Ə.Şıxlinskinin iştirakı və rəhbərliyi ilə çap olunmuşdur. O, res­pub­lika ərazisinin fiziki-coğrafi rayonlaşdırılmasını vermiş (V.Q.Zavriyevlə birlikdə) və bunu “Azərbaycan SSR-in coğrafiya atlası”nda (1949) çap etdir­mişdir. Azərbaycanın irimiqyaslı iqlim xəritəsi (1961, 1977, 1991) və torpaqşünaslarla birgə tərtib etdiyi eyni miqyaslı tor­paq-iqlim xəritəsi (1955, 1970) onun nailiy­yət­ləri sırasındadır. Qırmızı Əmək Bayrağı, ikinci dərəcəli Vətən müharibəsi ordenləri, dövlət ordenləri və medallarla təltif edilmişdir. 

       “Azərbaycan SSR iqliminin təsviri” (1937, rus dilində), “Azərbaycan SSR atlası” (1963, Azərbaycan və rus dillərində), “Azərbaycan SSR-in istilik balansı atlası” (1978, Azərbaycan və rus dillərində), “Azərbaycan SSR-in iqlim xəritəsi” (1977, Azərbaycan və rus dillərində), “Azərbaycanın istilik balansı” (1969) əsərlərinin müəllifi, “Sovet Azərbaycanı” (1958) və “Azərbaycan iqlimi” (1968) monoqrafiyalarının (hər ikisi rus dilində) əsas müəlliflərindən və elmi redaktorlarından biri olmuşdur. Onun rəhbərliyi altında onlarla elmi kadrlar hazırlanmışdır.

       AMEA-nın akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun mərhum direktoru, akademiyanın müxbir üzvü, coğrafiya elmləri doktoru Ənvər Şıxlinskinin kolleksiyasında müxtəlif elm sahələrinə dair kitablar öz əksini tapıb. Bunlar kənd təsərrüfatı elmləri, fizika-riyaziyyat, yer haqqında elmin müxtəlif sahələri - geologiya, coğrafiya, yerin fizikası, meteorologiya və s. sahələr, biologiya, iqtisadiyyat, tarix, bədii ədəbiyyat, texnika, fəlsəfə, elm, tibb, sosiologiya və b. elm sahələrinə dair kitablardır. Bundan başqa kolleksiyanın tərkibində müxtəlif elmi konfranslara həsr olunmuş kitablar, elmi əsərlər, elm sahələrinə aid lüğətlər yer alır.

           Kolleksiyadakı sənədlər MEK-in e-kataloquna və MRY bazasına daxil edilmişdir. Oxucularımızı bu dəyərli mənbələrdən istifadə etməyə dəvət edirik. Kataloqa daxil olmuş sənədlərin siyahısını buradan əldə edə bilərsiniz.


 

   https://az.trend.az/azerbaijan/society/2745145.html

Naxçıvan bölməsinin kolleksiyası 

95 illik tarixə malik AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxananın fondunu bir sıra unikal nəşrlər, kolleksiyalar zənginləşdirir. 2016-cı ildə AMEA-nın vitse-prezidenti İsa Həbibbəylinin təşəbbüsü ilə AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin nəşrlərindən ibarət yeni bir kolleksiya da MEK-in çoxsaylı kolleksiyaları (64 kolleksiya) sırasına qatıldı.

Elmin inkişafını daim diqqət mərkəzində saxlayan ulu öndər Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının geosiyasi vəziyyətini nəzərə alaraq 2002-ci il avqustun 7-də Azərbaycan MEA-nın Naxçıvan Bölməsinin yaradılması haqqında 1003 №-li tarixi sərəncam imzalamışdır. Qeyd olunan sərəncama müvafiq olaraq, AMEA Naxçıvan Bölməsində 6 elmi tədqiqat institutu–Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu; İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu; Təbii Ehtiyatlar İnstitutu; Bioresurslar İnstitutu; Batabat Astrofizika Rəsədxanası və Əlyazmalar Fondu yaradılmışdır.

322 nüsxə sənədi əhatə edən kolleksiya 5 minillik tarixə malik, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi, Yer kürəsində həyatın başlandığı ilk insan məskənlərindən biri olan, “dünyanın naxışı”, “dünyanın bəzəyi” adlandırılan Naxçıvan haqqında müfəssəl və dəqiq məlumatlarla zəngindir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu kolleksiyaya daxil olan sənədlər əsasən Naxçıvanın tarixi, təbiəti, coğrafiyası, ümumiyyətlə, bütün sahələri haqqında mükəmməl və dəqiq məlumat verən tədqiqat əsərləridir və əksəriyyəti də ilk  və ya yeni aspektdə tədqiq olunan mövzulara həsr olunub.           

Bölmənin 2 cilddə “Naxçıvan Ensiklopediyası”, “Naxçıvan abidələr ensiklopediyası”, “Naxçıvan tarixi atlası”, 3 cilddə “Naxçıvan tarixi”, “Naxçıvan teatrının salnaməsi”, 3 cilddə “Naxçıvanın folkloru antologiyası”, 2 cilddə Naxçıvan Muxtar Respublikasının “Qırmızı kitabı”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının ampeloqrafiyası”,  “Naxçıvan Muxtar Respublikasının dərman bitkiləri”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının fövqəladə hallar atlası”,(üç dildə) “Dədə Qorqud yurdu-Naxçıvan” tarixi-coğrafi və etnoqrafik atlas kimi fundamental nəşrləri kolleksiyanın incilərindəndir. Naxçıvan haqqında tədqiqat işi aparan alimlərə, Naxçıvanla maraqlanan oxuculara ən gözəl məlumat mənbəyi olacaq kolleksiyadan istifadə də operativ və yüksək səviyyədə təşkil olunub. Kolleksiya yeni nəşrlərlə zənginləşməkdədir.  Kolleksiyaya daxil olan sənədlər MEK-in e-kataloquna və MRY bazasına daxil edilmişdir. 

Kataloqa daxil olmuş sənədlərin siyahısını buradan əldə edə bilərsiniz.

       

  

https://azertag.az/xeber/Merkezi_Elmi_Kitabxanada_AMEA_Naxchivan_Bolmesinin_kolleksiyasinin_teqdimati_olub-943315