MEK Fondlarının mühafizə bölməsi və Nadir kitab fondunun rəhbəri, Əməkdar mədəniyyət işçisi Xuraman İsmayılova: "Azərbaycan tarixi qədim mənbələrdə"
  
                                                                             

Azərbaycan tarixi qədim mənbələrdə

Azərbaycan əlverişli iqlim şəraiti, gözəl və zəngin təbiəti ilə əsrlər boyu yadellilərin diqqətini cəlb etmiş, bu bol sərvətli diyar qurdlar süfrəsində yağlı tikəyə çevrilmişdir. Zaman-zaman aparılan müharibələr, xalqın öz azadlığı uğrunda inadlı mübarizələri tarixin səhifələrində əbədi həkk olunmuşdur. Tarixi əsrlərdən- əsrlərə, nəsillərdən- nəsillərə daşıyan isə kitablardır. Məhz kitablardakı məlumatlar uzaq və yaxın keçmişimiz haqqında doğru- dürüst bilgi mənbəyidir. Tarix elə bir elm sahəsidir ki, bəşəriyyətin yaratdığı hər şeydə var və hər sahənin keçmişini işıqlandırır. Tarixi hamı bilməlidir, çünki vətəninin tarixini bilməyən onu qoruya bilməz, inkişafına nail ola bilməz. Hər kəs heç olmasa doğulduğu bölgənin, obanın tarixini bilməlidir. Bu baxımdan biz AMEA MEK-in Nadir kitab fondunda mühafizə olunan Azərbaycan tarixi ilə bağlı ədəbiyyatın bir qismini möhtərəm oxucularımızın nəzərinə çatdırmağı özümüzə borc bildik.

 1. В.Л Величко . Азербайджанские татары. /Полное собрание публицистических сочинений. Т.1. СПб, 1904.
 2. Колониальная политика Российского царизма В Азербайджане в 20-60-х гг. XIX в. Ч.1. М., Л., 1936.
 3. Краткий очерк работы Бакинского Совета за 1925 год., Баку, 1926.
 4. Е.А. Пахомов,  Чайкендский клад 1935 года., Баку, 1941.
 5. И.П. Петрушевский, . Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении вXVI –начале XIX вв. Л., 1949.
 6. Азербайджанская ССР. Обзор деятельности правительства за 1927-1928 гг. Отчет VI-му Всеазербайджанскому съезду советов. Баку, 1929.
 7. А.А. Бакиханов,  Гюлистан-Ирам. Баку, 1926.
 8. И. Березин,  Поездка на Апшеронский полуостров. Из путевого журнала. 1847.
 9. В. Голубятников, Нефтеносные районы Килязи и Хыдырзинды (Беш-Бармах). 1930 Гордлевский, В. Кара-Койунлу. Баку, 1927.
 10.  Занятие Табриза //Грузинцы в Закавказье. Боевая летопись 14-го гренад. Полка 1800 -1900 гг. Тифлис, 1900.
 11.  Е.Зевакин,  Азербайджан в начале XVIII века. Баку, 1929.
 12. Ибн-ал-Асир. Материалы по истории Азербайджана из Тарих-ад-Камиль. Баку, 1940.
 13.  Материалы по истории Азербайджанских ханств. //В.А.Соллогуб. Сочинения. Т.5. СПб, 1855.
 14. И. Мещанинов, Асскрийская бусина из Азербайджана. Т.2. Ходжалинский курган №11. Баку, 1926.
 15. И. Мещанинов,  Археологическая экспедиция общества в Нагорный Карабах и Нах.край. Баку, 1927.
 16.  Миллер,  Талышские тексты. Русский перевод и талышско-русско-французский словарь. М.,1930.
 17.  Б.В.Пахомов, Е.А. Клады Азербайджана и других республик и краев Кавказа. Баку, 1938.
 18.  М.М.Альтман,  Исторический очерк города Ганджи. Баку, 1949.
 19.  А.Раевский,  Английская интервенция и мусаватское правительство: из истории интервенций и контрреволюции в Закавказье. Баку, 1927.
 20.  А.Раевский,  Английские «друзья» и мусаватские «патриоты». Баку, 1927.
 21.  А. Раевский, Мусаватское правительство на версальской конференции.т.1.вып.1. Баку, 1930.
 22.  А.Фитуни,  История народных легенд о кладе Александра Македонского в Ширване. Баку, 1927.
 23. 416-я краснознаменная Таганрогская стрелковая дивизия. Баку, 1944
 24.  Д.Шарифов,  Обследование развалин Кабалы. Баку, 1927
 25.  З.И. Ямпольский, . Восстание Бабека. Баку, 1941